Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Upravljanje projektima
Kod: I118
Vrsta: Teorijski i praktični

 • Predavanja: 30
 • Seminari: 0
 • Vježbe: 30

Razina: Osnovni predmet
ECTS: 5

Nastavnik: doc.dr.sc. Gordana Dukić

Kompetencije koje se stječu: Osposobiti studente za projektni pristup rješavanja poslovnih aktivnosti. Upoznati teorijske osnove projektnog pristupa izrade i implementacije informacijskih sustava i postupke ICT savjetovanja tijekom svih životnih faza projekta. Ostvariti optimalne operativne rezultate putem dobrog dizajniranja strojne, komunikacijske, programske i podatkovne komponente IS.
Preduvjeti za upis: Nema

Sadržaj

 • Projektni pristup rješavanja poslovne problematike
 • Funkcija cilja i prioriteti
 • Pojmovi
  • vizija
  • misija
  • strategija
  • taktika
  • operativa
 • Osnovne karakteristike i svojstva informacijsko komunikacijskih projekata
 • Upravljanje ICT projektima
 • Sustavni pristup
 • Planiranje
 • Alati i sredstva
 • Dokumentacija
 • Standardi
 • Procesi, događaji
 • Grafičke metode
 • Timski rad
 • IT savjetovanje
 • Minimalizacija, maksimalizacija, optimizacija
 • Savjetovanje kod e_Poslovnih poduhvata
 • Poslovna inteligencija
 • IT outsourcing
 • IT co-sourcing
 • E_Poslovanje u outsourcing okruženju
 • Portali
 • Dizajniranje WWW mjesta
 • Uspješne WWW strategije
 • XML standard
 • XML baze podataka i poslovna integracija
 • Optimizacija pretraživačkih mogućnosti
 • Principi dobrog savjetništva
 • Tehnološko savjetništvo
 • Sigurnosna problematika
 • Rast i razvoj
 • Pouzdanost i prihvatljivost web servisa
 • Krajnji korisnik i njegove potrebe
 • Obrazovanje u ICT okruženju

Vrednovanje znanja

Kolokviji
Pišu se dva kolokvija. Pismenog dijela ispita oslobođen je student koji je pozitivno ocijenjen iz oba kolokvija.

Pismeni ispit
Pismeni ispit sastoji se od pitanja koja pokrivaju cjelokupno gradivo.

Usmeni ispit
Usmeni ispit obavezan je za sve studente.

Na ispitu se, u ovisnosti od sudjelovanja i zalaganja na predavanjima i vježbama, broja bodova ostvarenih na kolokvijima ili pismenom dijelu ispita te znanju pokazanom na usmenom dijelu ispita, konačna ocjena formira na sljedeći način:

 • Sudjelovanje i zalaganje na predavanjima i vježbama: 20 %.
 • Uspješno položeni kolokviji ili pismeni dio ispita: 50 %.
 • Usmeni dio ispita: 30 %.

Literatura

Preporučena literatura
 1. Novak, N.: Uspješno upravljanje ICT projektima. Osijek-Zagreb, 2007.
 2. Grupa autora.: Komunikacijske tehnologije i norme u informatici, Opatija, 2002.

Dopunska literatura

 1. Thomson, Y.:A guide for the Young Economist, London, 2001.
 2. Certo, P.: Strategic Management – A Focus on Process. Illinois, 1993.