Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Naziv kolegija
Kod: kod kolegija
Vrsta: Teorijski i praktični

 • Predavanja: broj sati
 • Seminari: broj sati
 • Vježbe: broj sati

Razina: Osnovni predmet
ECTS: broj ECTS bodova

 • broj sati direktne nastave ~ broj ECTS bodova
 • broj sati samostalnog rada studenta uz konzultacije ~ broj ECTS bodova

Nastavnik: Ime i prezime voditelja kolegija
Kompetencije koje se stječu: Kratki opis kompetencija.
Preduvjeti za upis: Preduvjeti za upis

Sadržaj

 1. Naslov 1
  • podnaslov 1.1.
  • podnaslov 1.2.
 2. Naslov 2

  • podnaslov 2.1.
  • podnaslov 2.2.

Vrednovanje znanja

Kolokviji i domaće zadaće
(primjer)
Svaki mjesec dana piše se kolokvij (7 teorijskih pitanja + 3 numerička zadatka + 10 pitanja s razumijevanjem).

 • Kolokvij 1 – Ime kolokvija 1
 • Kolokvij 2 – Ime kolokvija 2
 • Kolokvij 3 – Ime kolokvija 3

Domaće zadaće – pokrivaju cijelo gradivo kolegija.
Uspješnim polaganjem (više od 50 % bodova na teoriji i bar 4 riješena numerička zadatka) sva tri kolokvija student ne mora ići na pismeni dio ispita.

Pismeni ispit
Pismeni ispit se sastoji od pet numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 50 bodova.

Usmeni ispit
Usmeni ispit je obavezan za sve studente. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, bodova ostvarenih na kolokvijima formira konačna ocjena na sljedeći način:

 • Sudjelovanje na predavanjima i vježbama 10 %.
 • Izrađen seminar 10 %.
 • Uspješno položeni kolokviji – najviše 50 %.
 • Usmeni dio ispita 30 %.

Literatura

Preporučena literatura

 1. Autor 1: Ime knjige 1
 2. Autor 2: Ime knjige 2

Dopunska literatura

 1. Autor 1: Ime knjige 2
 2. Autor 2: Ime knjige 2