Nastavni program – Engleski jezik 3Naziv predmeta: Engleski jezik III

Kod: Z103

Vrsta: Praktični

Predavanja:-

Seminari: 30

Vježbe:-

Razina: Izborni predmet

ECTS: 2


Nastavnik: Karmen Knežević,univ.spec.st.eur.

Kompetencije koje se stječu: Proširenje vokabulara s naglaskom na specijalističko područje fizike, razvijanje pasivnih vještina prevođenja i razumijevanja (pisanih tekstova), te vještine prezentiranja kao potencijalno najvažnijih vještina u struci.
Preduvjeti za upis: Redovito pohađanje nastave (min. 75%), izložen seminarski rad, riješeni svi domaći zadatci


Sadržaj:

Kolegij Engleski jezik I podijeljen je na 8 nastavnih cjelina, koje predstavljaju tematski okvir unutar kojeg se obrađuju dodatni, uz osnovnu temu povezani sadržaji, s ciljem proširenja stručnog (i općeg) vokabulara, te ponavljanja i uvježbavanja osnovnih gramatičkih konstrukcija.


1. Atomic theory of matter

2. Temperature and thermometers

3. Vibrations and waves

4. Four dimesnional space-time

5. Big Bang Theory

6. How does a satellite stay in orbit?

7. How do things float?

8. Time travel


Vrednovanje znanja

Kolokviji i domaće zadaće

Za provjeru znanja stručnog vokabulara i gramatike, te vještine prevođenja i pismenog izražavanja predviđena su 2 kolokvija (Ukupni zbir bodova je 70, a studenti koji su ostvarili minimum 35 bodova oslobađaju se obveze polaganja ispita.)

Domaće zadaće (prijevodi, gramatički zadatci…) su povremeni, ali bitni dio kolegija i ne utječu na konačnu ocjenu iz kolegija, ali su jedan od preduvjeta za dobivanje potpisa


Pismeni ispit

Pismenom ispitu pristupaju svi studenti koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na kolokvijima ili oni koji žele ostvariti veću ocjenu od one koju su zaradili poganjem kolokvija. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu riješi minimalno 50% zadataka.

Usmeni ispit

Usmeni ispit obvezan je samo sa studente koji žele ostvariti ocjenu izvrstan (5) ili vrlo dobar (4). Na usmenom ispitu se provjerava aktivno poznavanje općeg i stručnog vokabulara, izgovor i gramatika, a konačna ocjena ovisi o bodovima ostvarenim na kolokvijima, odnosno ocjene s pismenog ispita.

Literatura

Lidija Kraljević: English in physics (interna skripta)

Dodatna literatura

  1. R.Murphy, English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1995.
  2. Bujas,Ž: English-Croatian Dictionary,Nakladni Zavod Globus,Zagreb 2011.
  3. Bujas,Ž: Croatian –Englsih Dictionary,Naklasni Zavod Globus,2011.
  4. Oxford Dictionary of Physics,Oxford,2009.
  5. Penguin Dictionary in Physics,Penguin Books,20
  6. Krauskopf K.B;beiser,A.:The Physical Universe,Mcgraw Hill Higher Education,2006