Nastavni program – Njemački jezik 2

Semestar: II
ECTS bodovi: 2
Jezik izvedbe: njemački
Broj sati: 30
Status: obvezni
Oblik nastave: vježbe
Provjera znanja: kolokviji, pismeni i usmeni ispit

Opis
Čitanje i slušanje tekstova koji omogućavaju nadgradnju jezične kompetencije u području struke i njezine uže specijalizacije. Odabir tekstova provodi se na osnovi stručnih kolegija.
U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razumijevanju i razvijanju vokabulara, te gramatičke točnosti. Provode se govorne i pismene vježbe.
Proširuju se znanja studenata iz područja kulture i civilizacije zemalja njemačkog govornog područja

Cilj
- svladavanje vještina čitanja za bolje i lakše razumijevanje teksta-na višem stupnju jezične složenosti i uže specijalnosti i usvajanje stručnog vokabulara
- razvijanje vještina pisanja za potrebe reproduciranja teksta u obliku sažetka i postavljanje pitanja za bitne informacije u tekstu
- poticanje diskusija i razumijevanja tema iz kulture i civilizacije njemačkog govornog područja

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
Odabrani aktualni tekstovi iz knjiga, časopisa i s interneta.

Wahrig, Gerhard (2006) : Deutsches Wörterbuch. Gütersloh, München.
Jakić, Blanka / Hurm, Antun (2004) : Hrvatsko-njemački rječnik. Zagreb.
Šamšalović, Gustav (1995) : Njemačko-hrvatski rječnik. Zagreb.
Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2008) : Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den
Ausländerunterricht.
München.
Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim (2002) : Deutsche Übungsgrammatik. München.
Buscha, Annerose / Friedrich, Kirsten (2007) : Deutsches Übungsbuch. München
Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard (2009) : Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik
. Ismaning.
Hall, Karin / Scheiner, Barbara (2009) : Übungsgrammatik für Fortgeschrittene.
Ismaning.
Földeak, Hans (2001) : Sag’s besser. 2 Teile. Ismaning.

Uvjeti za priznavanje bodova
Položen ispit. Tijekom semestra polažu se dva kolokvija. Ukoliko se polože oba kolokvija, studenti se oslobađaju polaganja ispita, a u protivnom polažu pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnost izvedbe
Provedba anonimne ankete nakon održanih predavanja, analiza uspjeha studenata.