Nastavni program – Engleski jezik 2

Naziv predmeta: Engleski jezik II

Kod: Z102
Vrsta: Praktični

 • Predavanja:-
 • Seminari: 30
 • Vježbe:

Razina: Izborni predmet
ECTS: 2

Nastavnik: Karmen Knežević, univ.spec.st.eur.

Kompetencije koje se stječu: Proširenje vokabulara s naglaskom na specijalističko područje fizike, razvijanje pasivnih vještina prevođenja i razumijevanja (pisanih tekstova), te vještine prezentiranja kao potencijalno najvažnijih vještina u struci.
Preduvjeti za upis: Redovito pohađanje nastave (min. 75%), izložen seminarski rad, riješeni svi domaći zadatci

Sadržaj

Kolegij Engleski jezik I podijeljen je na 8 nastavnih cjelina, koje predstavljaju tematski okvir unutar kojeg se obrađuju dodatni, uz osnovnu temu povezani sadržaji, s ciljem proširenja stručnog (i općeg) vokabulara, te ponavljanja i uvježbavanja osnovnih gramatičkih konstrukcija.

 1. Albert Einstein
 2. Stephan Hawking
 3. Terms you should know
 4. The five most important concepts in physics
 5. The History of antimatter
 6. The history of antimatter (1928-1959)
 7. The history of antimatter (1965-1995)
 8. The most interesting phyisical theories

Vrednovanje znanja

Kolokviji i domaće zadaće

Za provjeru znanja stručnog vokabulara i gramatike, te vještine prevođenja i pismenog izražavanja predviđena su 2 kolokvija (Ukupan zbir bodova je 70, a studenti koji su ostvarili minimum 35 bodova oslobađaju se obveze polaganja ispita.)
Domaće zadaće (prijevodi, gramatički zadatci…) su povremeni, ali bitni dio kolegija i ne utječu na konačnu ocjenu iz kolegija, ali su jedan od preduvjeta za dobivanje potpisa

Pismeni ispit
Pismenom ispitu pristupaju svi studenti koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na kolokvijima ili oni koji žele ostvariti veću ocjenu od one koju su zaradili poganjem kolokvija. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu riješi minimalno 50% zadataka.

Usmeni ispit

Usmeni ispit obvezan je samo sa studente koji žele ostvariti ocjenu izvrstan (5) ili vrlo dobar (4). Na usmenom ispitu se provjerava aktivno poznavanje općeg i stručnog vokabulara, izgovor i gramatika, a konačna ocjena ovisi o bodovima ostvarenim na kolokvijima, odnosno ocjene s pismenog ispita.

Literatura

 1. Lidija Kraljević: English in physics (interna skripta)

Dodatna literatura:

 1. R.Murphy, English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1995.
 2. Bujas,Ž: English-Croatian Dictionary,Nakladni Zavod Globus,Zagreb 2011.
 3. Bujas,Ž: Croatian –Englsih Dictionary,Naklasni Zavod Globus,2011.
 4. Oxford Dictionary of Physics,Oxford,2009.
 5. Krauskopf K.B;beiser,A.:The Physical Universe,Mcgraw Hill Higher Education,2006

Penguin Dictionary in Physics,Penguin Books,2009.