Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Psihologija odgoja i obrazovanja 2
Kod: Z110
Vrsta: Obavezni

  • Predavanja: 15 sati
  • Seminari: 15 sati
  • Vježbe: 15 sati

Razina: Sveučilišni diplomski nastavnički studij
ECTS: 3 ECTS boda

Nastavnik: doc. dr. sc. Daniela Šincek

Kompetencije koje se stječu: poznavanje različitih činitelja motiviranog ponašanja i razumijevanje prirode motivacije kroz perspektivu različitih motivacijskih teorija; razlikovanje različitih činitelja školskog (ne)uspjeha; poznavanje, priprema i realizacija strategija za poboljšanje motivacije u razredu; identificiranje, priprema i realizacija odgovarajućih metoda poučavanja, mjerenja i evaluacije znanja; poznavanje i kritičko razumijevanje različitih utjecaja na razredne procese, uključujući identifikaciju činitelja produktivne nastave kao što su strategije i stilovi rukovođenja razredom, obilježja grupe i grupni procesi, te primjenu istih u upravljanju razredom.
Preduvjeti za upis: Završen preddiplomski studij; odslušan kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja I (ili njegov ekvivalent).

Sadržaj

1. Motivacija

2. Razumijevanje emocija – uloga emocija u procesu učenja

3. Poučavanje

4. Planiranje obrazovnog procesa

5. Mjerenje i ocjenjivanje znanja

6. Evaluacija rada učitelja

7. Grupni procesi i grupna dinamika

8. Upravljanje razredom i disciplina

9. Neprilagođeno ponašanje

10. Alternativni pristupi obrazovanju

Vrednovanje znanja

Redovita provjera znanja tijekom nastave (zadaci, domaći radovi). Ispit se sastoji iz pismenog ispita i problemskog zadatka tijekom godine i završnog usmenog ispita.

Literatura

Preporučena literatura

Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D., (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP- VERN.

Dopunska literatura

Barth, B. M. (2004). Razumjeti što djeca razumiju. Zagreb: Profil International.

Beck, M. (2000). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Čudina-Obradović, , M. (1991). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga.

Gossen, D. C. (2011). Restitucija – preobrazba školske discipline (2. izdanje). Zagreb: Alineja.

Grgin, T. (2004). Edukacijska psihologija (2. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja (4. Izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Matijević, M. (2004). Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex

Woolfolk, A. (2012). Educational psychology (12th ed.). New York: Allyn and Bacon (poglavlje 10, 11, 12).

Vlahović-Štetić, V.(ur.), Vizek Vidović, V., Arambašić, L., Vojnović, N. (2005). Daroviti učenici: Teorijski pristup i primjena u školi. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.

Članci iz tekuće periodike.