Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Praktikum iz osnova fizike A
Kod: F111
Vrsta: Laboratorijske vježbe
Razina: Osnovni predmet
ECTS: 5 ECTS
 • 60 sati: izvođenje eksperimenata ~ 2 ECTS
 • 30 sati: teorijska priprema za eksperimente ~1 ECTS
 • 30 sati: obrada rezultata i pisanje izvješća o eksperimentima ~ 1 ECTS bod
 • priprema ispita i ispit ~ 1 ECTS boda

Nastavnik: doc.dr.sc. Branko Vuković
Kompetencije koje se stječu: Vještine samostalnog izvođenja eksperimenata iz područja opće fizike, obrade i fizikalnog shvaćanja dobivenih rezultata te pisanja izvješća o eksperimentu. Korištenje računala pri obradi podataka.
Preduvjeti za upis: Stečene kompetencije koje se na ovom preddiplomskom studiju stječu polaganjem kolegija Osnove fizike 1 i 2.

Sadržaj

 • Pogrješke mjerenja i grafička analiza rezultata mjerenja
 • Pomična mjerka, mikrometarski vijak, sferometar, vaga
 • Proučavanje helikoidalne zavojnice, određivanje gustoće krutog tijela pomoću dinamometra
 • Matematičko i fizikalno njihalo
 • Statičko određivanje modula torzije, dinamičko određivanje modula torzije
 • Određivanje gustoće pomoću piknometra, Mohr-Westphalova vaga
 • Određivanje napetosti tekućina, Hoplerov viskozimetar
 • Mjerenje otpora pomoću Wheatstoneovog mosta, mjerenje otpora električne žarulje u ovisnosti o jakosti struje
 • Određivanje specifičnog naboja elektrona, magnetsko polje oko ravnog vodiča
 • Ispitivanje pomoću katodnog oscilografa
 • Baždarenje preciznog galvanometra, Mjerenje temperature pomoću termoparm

Vrednovanje znanja:

Tijekom svakog termina studentu se usmeno provjerava znanje iz eksperimenta kojeg trenutno radi. O svakom izvedenom eksperimentu student je dužan napisati izvješće koje će biti ocijenjeno. Ispit se sastoji u izvedbi jednog od eksperimenata. Ocjena se određuje na temelju znanja pokazanog tijekom nastave i ispitu te srednje ocjene izvješća o izvršenim eksperimentima.

Literatura

Preporučena literatura

 1. M. Požek, A. Dulčić, Fizički praktikum I i II, Sunnypress, Zagreb, 1999.
 2. M. Paić, Fizička mjerenja I, II i III, Liber, Zagreb, 1988.

Dopunska literatura

 1. B. Marković, D. Miler, A. Rubčić, Račun pogrešaka i statistika, Liber, Zagreb, 1987.