Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2

Kod: F122

Vrsta: Laboratorijske vježbe

 • Laboratorijske vježbe: ukupno 60 sati, 4 sata tjedno

Razina: Osnovni predmet

ECTS: 5

 • 40% sati predviđenih za ovaj kolegij koristi se u izravnom kontaktu nastavnika i studenata na laboratorijskim vježbama. Ostatak vremena studenti koriste za pripreme za nastavu, obradu i analizu rezultata te pisanje izvještaja i rješavanje numeričkih zadataka

Nastavnik: prof. dr. sc. Vanja Radolić

Predavač: Igor Miklavčić, prof.

Kompetencije koje se stječu:

Studenti usvajaju znanja i stječu vještine u sastavljaju uređaja i izvođenju pokusa koje će izvoditi kao nastavnici u osnovnoj i srednjoj školi odnosno koje će izvoditi njihovi učenici u laboratorijskom radu.

Preduvjeti za upis:

Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1.

Sadržaj

3. Ciklus

 • Vježba 11
 • Vježba 12
 • Vježba 13
 • Vježba 14
 • Vježba 15

4. Ciklus

 • Vježba 16
 • Vježba 17
 • Vježba 18
 • Vježba 19
 • Vježba 20

Sadržaj vježbi:

 • Proučavanje harmonijskog oscilatora
 • Proučavanje izraza za period matematičkog i fizičkog njihala
 • Određivanje akceleracije slobodnog pada
 • Stojni valovi
 • Kundtova cijev
 • Valovi na vodi
 • Elektrostatika
 • Određivanje unutrašnjeg otpora izvora struje
 • Određivanje kapaciteta kondenzatora
 • Određivanje induktivnosti zavojnice
 • Proučavanje pojave rezonancije u električnom strujnom krugu
 • Magnetsko polje električne struje
 • Elektromagnetska indukcija
 • Geometrijska optika
 • Ravnalo i CD kao optička rešetka
 • Interferencija svjetlosti
  • Fresnelova zrcala
  • Fresnelova biprizma
 • Polarizacija svjetlosti i Brewsterov zakon

Vrednovanje znanja

 1. Pismeni (30%)
  • Barem 70% uspješno riješenih numeričkih zadataka je uvjet za izlazak na praktični i usmeni dio ispita.
 2. Praktični (30%)
  • Izvode se 2-3 pokusa, obrađuju i analiziraju rezultati te predaje izvještaj.
 3. Usmeni (40 %)
  • Objašnjenje korištenih relacija (fizikalna pozadina) i interpretacija dobivenih rezultata.

Literatura

Preporučena literatura:

 1. Vernić-Mikuličić, Vježbe iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 1990.
 2. Kartoteka pokusa za Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike II
 3. R. Jurdana-Šepić i B. Milotić, Metodički pokusi iz fizike, Filozofski fakultet, Rijeka 2002.
 4. Mikuličić-Varićak-Vernić, Zbirka zadataka za I. do IV. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Dopunska literatura:

 1. Udžbenici fizike za srednju školu
 2. Internetski portal E-škole fizike

Način pisanja izvještaja:

 1. NAZIV VJEŽBE (podvježbe)
 2. ZADATAK
 3. LITERATURA
 4. POPIS KORIŠTENOG PRIBORA I MJERNE OPREME
 5. KRATKA TEORIJSKA PODLOGA (10-tak rečenica s navođenjem matematičkih izraza koji se koriste za izračun tražene veličine)
 6. SLIKA, SKICA ILI CRTEŽ POKUSA
 7. POSTUPAK IZVOĐENJA POKUSA (sažeto opisati postupak izvođenja pokusa)
 8. REZULTATI (tablični i/ili grafički prikaz; statistika)
 9. ZAKLJUČAK
 10. NAPOMENA ILI KOMENTAR

Primjer izvještaja za praktikum