Ispiti

Ispit se sastoji od pismenog, praktičnog i usmenog dijela.

Pismeni ispit

Pismeni ispit se sastoji od deset teorijskoh pitanja, pet konceptualnih zadataka i pet numeričkih zadataka, ukupno 100 bodova (svaki zadatak nosi maksimalno 5 boda). Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 25 bodova iz teorije i 25 bodova iz konceptualnih i numeričkih zadataka (zajedno). Vrijeme za rješavanje pismenog dijela je 180 minuta.

Praktični dio ispita

Nakon pismenog dijela ispita slijedi praktični dio ispita na kojem se izvode dva pokusa (maksimalno 100 bodova ), a ocjenjuje se:
- koncept (skica, pribor, jednadžbe) -> 10 bodova*2
- izvođenje vježbe (sastavljanje, urednost, sigurnost, samostalnost) –> 20 bodova*2
- obrada rezultata (izračun, pogreške, prikaz – tablice, grafovi) -> 20 bodova*2
Vrijeme za izvođenje praktičnog dijela je 120 minuta.

Usmeni ispit

Na usmenom dijelu ispita ispituje se razumijevanje odrađenih praktičnih vježbi što podrazumijeva: definicije, iskaze zakona, izvode i interpretacije rezultata. Maksimalno se može ostvariti 100 bodova.

Ocjenjivanje

U ovisnosti od ocjene s pismenog, praktičnog i usmenog dijela ispita te broja bodova ostvarenih na kolokvijima i vježbama formira se konačna ocjena na sljedeći način:

Ocjene za generacije od 2006/07 se računaju pomoću slijedećeg postotka
p = 0,6*pnastava + 0,1*ppismeni + 0,2*ppraktični + 0,1*pusmeni

Ocjene za generacije do i uključujući 2005/06 se računaju pomoću slijedećeg postotka
p = 0,25*ppismeni + 0,5*ppraktični + 0,25*pusmeni jer te generacije nemaju postotak iz nastave (nisu pisali ulazne i izlazne kolokvije).

Kriterij ocjena

• 50,0≤p≤64,9% – dovoljan (2)
• 65,0≤p≤77,9% – dobar (3)
• 78,0≤p≤89,9% – vrlo dobar (4)
• 90,0≤p≤100% – odličan (5)

Raspored ispita


zimski rok ljetni rok jesenski rok
P: 04.02.2014. 10:30h
U: 06.02.2014. 08:30h
P: 18.02.2014. 10:30h
U: 20.02.2014. 08:30h
P: 17.06.2014. 10:30h
U: 18.06.2014. 08:30h
P: 01.07.2014. 10:30h
U: 03.07.2014. 08:30h
P: 02.09.2014. 10:30h
U: 04.09.2014. 08:30h
P: 23.09.2014. 10:30h
U: 25.09.2014. 08:30h

Kako izgledaju pitanja za teorijski dio?

Gradivo ostaje isto –fizika osnovne i srednje škole (gimnazije), pa nećemo posebno oglašavati popis pitanja, ali evo neki naputci:

npr. staro pitanje je izgledalo:

19. Boyle-Mariotteov zakon; provjeravanje Boyle-Mariotteovog zakona (opisati pokuse).

a sada izgleda ovako (gdje broj u zagradi označava maksimalan broj bodova za točno napisan odgovor):

5. Boyle-Mariotteov zakon (iskažite zakon riječima i matematičkim izrazom (1), nacrtajte izotermu (1), kako se takav graf naziva u matematici (1), opišite pokuse kojim ste pokazali valjanost ovog zakona (2) ).

Primjer konceptualnog zadatka (gdje broj u zagradi označava maksimalan broj bodova za točno napisan odgovor):

12. Nacrtajte dijagram temperatura-toplina od taljenja leda do isparavanja vode (2) i pomoću njega objasnite zašto voda odjednom ne ispari na 100 °C (3).

ili

13. Kada ste eksperimentalno izvodili vježbu Provjeravanje Ohmovog zakona, otpornik ste priključiti na izvor istosmjerne struje. Biste li tu vježbu mogli izvesti i s izvorom izmjenične struje umjesto izvora istosmjerne struje? (2)

a) da
b) ne
c) ovisi o frekvenciji izmjenične struje

Odgovor obrazložite riječima, odgovarajućim matematičkim modelom i nacrtajte električnu shemu spoja (3).