Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Osnove fizičke elektronike
Kod: F119
Vrsta: Predavanja i vježbe

 • Predavanja: 30
 • Seminari: 15
 • Vježbe: 15

Razina: Srednja
ECTS: 5 ECTS bodova

 • broj sati direktne nastave ~ 2 ECTS boda
 • broj sati samostalnog rada studenta uz konzultacije ~ 1 ECTS bod
 • priprema ispita i ispit ~ 2 ECTS boda

Nastavnik: doc. dr.sc. Denis Stanić
Kompetencije koje se stječu: Predavanjima, diskusijom i izradom zadataka upoznati studente s osnovnim elektroničkim elementima i sklopovima .
Preduvjeti za upis: položeni ispiti iz Osnova fizike I-IV

Sadržaj

Emisije i gibanja elektrona u katodnim cijevima s elektrostatskim i magnetskim otklanjenjem snopa; svojstva i primjene. Principi tehnološke izvedbe poluvodičkih elemenata. Fizikalna analiza i strujno-naponske karakteristike dioda, bipolarnih (BJT) i unipolarnih (JFET i MOSFET) tranzistora. Osnovni krugovi i sklopovi analogne elektronike, neka važnija naponska i strujna pojačala. Vježbe; nadopuna predavanja s odabranim dodatnim primjerima; detaljnija razrada gradiva kroz numeričke zadatke.

Vrednovanje znanja

Kolokviji i domaće zadaće

Tijekom semestra pišu se dva kolokvija, oba sadrže teorijski i računski dio (pišu se odvojeno).

Domaće zadaće – pokrivaju cijelo gradivo kolegija.

Uspješnim polaganjem (više od 50% bodova iz teorije i više od 50%  bodova iz numeričkih zadataka) oba kolokvija student ne mora ići na ispit, a ocjena se formira prema bodovima ostvarenim na kolokvijima. Ukoliko kolokviji nisu položeni, student je dužan pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita.

Pismeni ispit
Pismeni ispit se sastoji od 4 numeričkih zadataka, ukupno 20 bodova. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu ostvari 10 bodova (50%).

Usmeni ispit
Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, bodova ostvarenih na kolokvijima formira konačna ocjena na sljedeći način:

 • Sudjelovanje na predavanjima i vježbama 10 %.
 • Izrađen seminar 10 %.
 • Uspješno položeni kolokviji – najviše 50 %.
 • Usmeni dio ispita 30 %.

Literatura

Preporučena literatura

 1. C.L.Hemenway, R.W.Henry, M.Caulton, Physical Electronics, John Wiley & Sons, Inc., New York 1967. (prijevod, u knjižnici)
 2. T. Švedek, Poluvodičke komponente i osnovni sklopovi, Graphis, Zagreb, 2001.
 3. P. Biljanović, Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb 1989.

Dopunska literatura

 1. G. Parker, Introductory Semiconductor Device Physics, Prentice Hall, 1994.
 2. A. S. Grove, Physics and Technology of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, Inc., 1967.
Zbirke zadataka
1.    J. Šribar, J. Divković-Pukšec, Elektronički elementi, I dio, Element, Zagreb, 1994.
2.    J. J. Cathey, Electronic Devices and Circuits, Schaum’s outline, McGraw-Hill, 1988.