Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Osnove fizike 2
Kod: F102
Vrsta:

 • Predavanja: 60
 • Seminari: 15
 • Vježbe: 30

Razina: Osnovni predmet
ECTS: 9 ECTS

 • 80 sati direktne nastave ~ 2.6 ECTS
 • 190 sati samostalnog rada studenta uz konzultacije ~ 6.4 ECTS

Nastavnik: prof.dr.sc. Branko Vuković
Kompetencije koje se stječu: Vještina u rješavanju problema iz elektriciteta i magnetizma. Razumijevanje osnovnih pojmova iz tog područja.
Preduvjeti za upis: Upisan Sveučilišni preddiplomski studij fizike

Sadržaj

 1. Elektricitet
  • Coulombov zakon
  • Električno polje
  • Rad u električnom polju
  • Električni potencijal
  • Električna influencija, indukcija
  • Gaussov teorem
  • Raspodjela naboja na vodiču
  • Električni kondenzatori
  • Dielektričnost; polarizacija dielektrika
  • Energija elektrostatskog polja
  • Izvori električne energije, elektrostatski strojevi
  • Elektromotorna sila
  • Električna struja
  • Jouleov zakon
  • Ohmov zakon
  • Električni otpor
  • Spajanje vodiča
  • Potenciometar
  • Kirchoffovi zakoni
  • Šantiranje vodiča
  • Struja u elektrolitima
  • Struja u vakuumu i plinovima
  • Struja u poluvodičima
 2. Magnetizam
  • Magnetsko polje električne struje
  • Biot-Savartov zakon
  • Amperov teorem
  • Djelovanje magnetskog polja na električnu struju
  • Elektrodinamička sila
  • Lorentzova sila
  • Sila između usporednih vodiča struje; amper
  • Rad elektrodinamičke sile
  • Magnetski tok
  • Strujna petlja u magnetskom polju
  • Galvanometar: ampermetar, voltmetar
  • Elektromagnetska indukcija; inducirana struja
  • Faradayev zakon elektromagnetske indukcije
  • Lenzovo pravilo
  • Inducirana elektromotorna sila; generator izmjenične struje, dinamostroj
  • Međuinduktivitet
  • Samoindukcija
  • Električna struja u RL, RC i LC krugu
  • Energija magnetskog polja
  • Energija kondenzatora; izbijanje kondenzatora u LC krugu i u LRC krugu
  • Izmjenična električna struja; otpori u krugu izmjenične struje
  • Ohmov zakon za izmjeničnu struju
  • Snaga izmjenične struje
  • Transformator
  • Induktor
  • Trofazna izmjenična struja
  • Električni motori
  • Magnetska svojstva tvari
  • Magnetska permeabilnost
  • Potencijalna energija tijela u magnetskom polju
  • Magnetizacija
  • Dijamagnetizam
  • Paramagnetizam
  • Feromagnetizam
  • Krivulja magnetizacije
  • Magnetska histereza
  • Elektromagneti
  • Elektrodinamički mikrofon
  • Magnetska vrpca
  • Maxwellove jednadžbe
  • Elektromagnetski valovi; spektar elektromagnetskih valova

Literatura

Preporučena literatura

 1. Cindro, N., Fizika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
 2. Kulišić, P., Lopac, V., Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Dopunska literatura

 1. Paić, M., Osnove fizike, III dio, Liber, Zagreb, 1989.
 2. Purcell, M., Berkeleyski tečaj fizike, II dio (Elektricitet i magnetizam), Tehnička knjiga, Zagreb 1988.
 3. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko. Zbirka riješenih zadataka iz fizike. Školska knjiga, Zagreb 2004.

Način provjere znanja

Kolokvij svakog mjeseca. Ispit odmah nakon završetka nastave za one koje skupe više od 50% bodova u testovima i u kolokvijima.