Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Osnove fizike 1
Kod: F101
Vrsta:

 • Predavanja: 60
 • Seminari: 15
 • Vježbe: 30

Razina: Osnovni predmet
ECTS: 9 ECTS

 • 80 sati direktne nastave ~ 2.6 ECTS
 • 190 sati samostalnog rada studenta uz konzultacije ~ 6.4 ECTS

Nastavnik: prof.dr.sc. Branko Vuković
Kompetencije koje se stječu: Vještina u rješavanju problema iz mehanike. Znanje temeljnih zakona dinamike i zakona očuvanja
Preduvjeti za upis: Upisan Sveučilišni preddiplomski studij fizike

Sadržaj

 1. Uvod u fiziku
 2. Jedinice fizikalnih veličina
 3. Gibanje tijela
  • brzina gibanja
  • brzanje, slobodni pad
  • kosina, vertikalni hitac
  • kosi hitac, kružno gibanje
 4. Dinamika
  • Newtonovi zakoni, zakon sačuvanja količine gibanja
  • Gravitacija
  • Zakoni dinamike za dva sustava u relativnom gibanju
  • Galileijeve transformacije koordinata
  • kružno gibanje sustava
  • Coriolisova sila
  • Elastična sila
  • Sila trenja
  • Rad
 5. Energija
  • zakon sačuvanja mehaničke energije
  • Snaga
  • Sraz
 6. Relativistička mehanika
  • Lorentzove transformacije
  • kontrakcija dužine
  • dilatacija vremena
  • relativistička količina gibanja
  • relativistička energija
 7. Statika
  • težište, poluga, rotacija tijela oko nepomične osi
  • poučak o usporednim osima
  • zakon sačuvanja zakretnog momenta
  • rotacija tijela oko slobodne osi
 8. Statika fluida
  • ravnoteža za više fluida u polju sile teže
  • hidraulički tlak
  • uzgon
  • atmosferski tlak
  • površinska napetost
  • kapilarnost
 9. Dinamika fluida
  • jednadžba kontinuiteta
  • Bernoullijeva jednadžba
  • viskoznost
  • protjecanje realnog fluida kroz cijev
  • gibanje tijela u fluidu
  • mjerenje viskoznosti i pogrješke mjerenja
 10. Titranje
  • matematičko njihalo
  • Lissajousove krivulje
  • prigušeno titranje
  • tjerani harmonički oscilator
  • fizikalno njihalo

Literatura

Preporučena literatura

 1. Planinić, J., Osnove fizike 1, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 2. Cindro, N., Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
 3. Kulišić, P., Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Dopunska literatura

 1. Paić, M., Gibanje, Sile, Valovi, Liber, Zagreb, 1997.
 2. Kittel, C., Knight, W., Ruderman, M., Mehanika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.
 3. Young, H., Freedman, R., University Physics, Addison-Wesley Publ., New York, 1996
 4. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko. Zbirka riješenih zadataka iz fizike. Školska knjiga, Zagreb 2004.
 5. P. Kulišić, L.Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petrović i D. Pevec. Riješeni zadaci iz mehanike i topline. Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Način provjere znanja

Kolokvij svakog mjeseca. Ispit odmah nakon završetka nastave za one koje skupe više od 50% bodova u testovima i u kolokvijima.