Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Metodika nastave informatike
Kod: I117
Vrsta: Teorijski i praktični

 • Predavanja: 30
 • Seminari: 30
 • Vježbe: 15

Razina: Osnovni predmet
ECTS: broj ECTS bodova ~ 5

 • broj sati direktne nastave ~ 3
 • broj sati samostalnog rada studenta uz konzultacije ~ 2

Nastavnik: Mr. sc. Slavko Petrinšak
Kompetencije koje se stječu: Primjena didaktičkih teorija i modela poučavanja u nastavi, osposobljenost za analizu nastavnih planova i programa sukladno taksonomiji računalnog obrazovanja.
Preduvjeti za upis: nema

Ishodi učenja kolegija

Po završetku ovog kolegija studenti će moći:

 1. primijeniti stečena znanja iz pedagogije, didaktike i psihologije u planiranju nastavnog procesa
 2. izraditi predmetni kurikulum za predmet informatike u osnovnoj i srednjoj školi
 3. koristiti sustave za online učenje
 4. analizirati postignuće učenika kroz evaluaciju i samoevaluaciju

Sadržaj

 1. Upoznavanje s kolegijem
 2. Uloga metodike u ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadataka nastave informatike.
 3.  Didaktičke teorije u pripremi, organizaciji i analizi nastavnog sata. 
 4. Modeli podučavanja (konstruktivistički, generički, radno – usmjereni, otvoreni, iskustveni, praktični, otkrivajući, analogijski).
 5. Centralno i lokalno razvijeni kurikulumi.
 6. Udžbenici.
 7. Teorije škole s osvrtom na aktualne reforme školskog sustava.Taksonomija računalnog obrazovanja prema ACM-u i IEEE-u.
 8. Principi izbora i rasporeda nastavne građe s analizom nastavnih planova i programa za određeni stupanj obrazovanja.
 9. Alati za prezentacije. Poteškoće kod učenja informatičkih sadržaja i njihovo prevladavanje.
 10. Metode kojima se provjerava stupanj stečenog znanja i prati napredak učenika.
 11. Nastava pojedinih područja iz informatike u osnovnoj i srednjoj školi.
 12. Principi istraživanja u informatičkom obrazovanju

Vrednovanje znanja

Predavanja seminari i vježbe odvijat će se istovremeno. Na osnovu predavanja studenti izrađuju swminare,  u okviru vježbi studenti će samostalno izrađivati zadatke. Svako predavanje će pratiti vježbe koje će raditi svi studenti. Domaće zadaće – pokrivaju cijelo gradivo kolegija.

Polaganje ispita

Svaki student dobiva završni seminar kojeg mora dovršiti do zadanog datuma te ga prezentirati 10 -minutnim predavanjem. Izrađen završni seminar te napravljeno 80% zadataka (tijekom praktikuma bez zaostataka) je uvjet za potpis iz kolegija. Ocijeni pored navedenih obaveza doprinosi aktivnost studenta rješavanjem zadataka vezanih uz određena predavanja.  Završni seminar ocijenjen s ocjenom 3 ili većom uz ocjene izvršenih zadataka vrednuje se kao položeni ispit.

Ako student nije zadovoljan ocjenom, može pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita. Ukoliko student nije zadovoljio postavljene kriterije dužan je uz predane  zadatke pristupiti pismenom i usmenom dijelu ispita.

Literatura

Preporučena literatura

1. Gudjons, H., Teske, R., Winkel, R. (ed) Didaktičke teorije, Zagreb, Educa, 1992

2. Tucker, A. (Ed) A model curriculum for K-12 ,Computer Science: Report…, 2002

3. Jensen, Eric: Super-nastava, Educa, Zagreb, 2003.

4. Udžbenička građa za osnovnu i srednju školu.

Dopunska literatura

1. Marsh, C. J., Kurikulum: temeljni pojmovi, Zagreb, Educa , 1994

2. Tillman, K. J. (ed) Teorije škole, Zagreb, Educa, 1994

3. Internet izvori. Odabrani članci.