Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Metodika nastave fizike 1
Kod: F127
Vrsta: Predavanja, seminari

 • Predavanja: 30h
 • Seminari: 30h
 • Vježbe: 30h

Razina: Osnovni predmet
ECTS: 7 ECTS bodova

 • 40% sati predviđenih za ovaj kolegij koristi se u izravnom kontaktu nastavnika i studenata na predavanjima, seminarima, i konzultacijama~ 3 ECTS boda
 • 60% sati se odnosi na: pripreme seminara, praksu u školi, pripremu za završni pismeni rad.~ 4 ECTS boda

Kompetencije koje se stječu: Studenti se osposobljavaju za primjenu tradicionalnih i suvremenih didaktičkih strategija i metoda poučavanja pri izvođenju nastave fizike u osnovnoj školi. Kombinacijom predavanja, seminara i samostalnih studentskih projekata proučavat će se primjena problemski orijentirane nastave fizike u nastavnom procesu. Studenti upoznaju i druge oblike odgojno-obrazovne djelatnosti u osnovnim školama (natjecanja učenika, terenska nastava, suradnja s lokalnom zajednicom i udrugama koje promiču interes za fiziku i astronomiju).

Preduvjeti za upis: Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike I,  II, Pedagogija, Didaktika

Sadržaj

 • Predavanja:

Temeljne postavke odgojno-obrazovnog procesa; HNOS i NOK; Ciljevi i zadaci nastave fizike u osnovnom i srednjem obrazovanju; Oblici rada u nastavi fizike (frontalni, individualni, grupni, rad u paru); Nastavni sustavi (projektna, mentorska, problemska, programirana, heuristička, egzemplarna nastava); Nastavne metode; Pokus i laboratorijske vježbe u nastavi fizike; Zadaci u nastavi fizike i metodologija rješavanja različitih tipova zadataka; Nastavna sredstva i pomagala (modeli, grafoskop, film i element-film, TV, računalo i LCD projektor kao nastavna sredstva, računalne simulacije i “Java apleti”); Provjeravanje znanja i ocjenjivanje; Planiranje, pripremanje i izvođenje nastave (Opći, izvedbeni i operativni programi, makro i mikroplaniranje, pripreme za nastavnu cjelinu, temu i jedinicu, artikulacija nastavnog sata.); Metodičke upute za realizaciju sadržaja fizike za osnovnu školu.

 • Seminari:
 1. Prorađivanje nastavnog plana i programa fizike u OŠ -> izrada operativnog programa, cilj i zadaci nastavne cjeline po izboru i razrada jedne nastavne jedinice; demonstracijski pokusi
 2. Izrada 2 plakata: (1) nastavni sadržaji fizike prema programu za OŠ ; (2) popularizacija fizike
 3. 30 minutna simulacija obrade novog gradiva uz prezentaciju upotrebe nastavnih sredstava (projektor, grafoskop) te izvođenje demonstracijskih pokusa ili kritički osvrt na znanstveni rad iz časopisa –> ostatak grupe: analiza i ocjenjivanje predavanja

Vrednovanje znanja

Praktični dio ispita

Ocjena se izvodi iz kvalitete izvedbe studenta na seminarima te na metodičkoj praksi u osnovnoj školi.

Pismeni dio ispita

Završni esej 8-10 stranica o jednoj cjelini koji odražava poznavanje:

 • teme (razina opće fizike)
 • udžbenika za osnovnu školu (didaktička preobrazba teme)
 • poteškoće koje učenici imaju u usvajanju pojmova i stavova vezanih uz temu (istraživanje u nastavi fizike)
 • specifičnih didaktičkih postupaka koji pomažu učenicima usvojiti pojmove, modele i metode fizike (metodika fizike u užem smislu).

Usmeni dio ispita
Usmeni ispit je obavezan za sve studente, a na njemu student izlaže i obrazlaže završni esej te objašnjava korištene didaktičke postupake. Uzvlači i karticu s dva pitanja koja se odnose na ispredavani sadržaj.

Na usmenom ispitu se formira konačna ocjena na sljedeći način:

 • Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima, održani seminari -> najviše 40 %.
 • Završni esej -> najviše 30 %.
 • Usmeni dio ispita -> najviše 30 %.

Literatura

Preporučena literatura

 1. Rudolf Krsnik, “Suvremene ideje u metodici nastave fizike”, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
 2. Gustav Šindler, “Prilozi problemski usmjerenoj nastavi fizike”, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 3. Franjo Filipović, “Metodika nastave fizike u osnovnoj školi”, Pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1968.
 4. Branko Bek, “Modeli učenja u nastavi fizike”, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
 5. Đorđe Basarić, “Metodika nastave fizike”, Naučna knjiga, Beograd, 1979.

Dopunska literatura

 1. Ministarstvo prosvjete i sporta, Kurikularni pristup promjenama u osnovnom školstvu, Zagreb, 2002.
 2. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, MZOŠ, srpanj 2010.
 3. Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS), MZOŠ, 2005.
 4. Kataloške teme za 7. i 8. razred OŠ iz fizike, MZOŠ, 2005.
 5. Udžbenici fizike za 7. i 8. razred OŠ (Šindler-Mikuličić, Paar, Babić, …).