Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Algoritmi i strukture podataka
Kod: I104
Vrsta: Teorijski i praktični

 • Predavanja: 30
 • Seminari: 0
 • Vježbe: 30

Razina: Osnovni predmet
ECTS: 6

Nastavnik: doc.dr.sc. Gordana Dukić
Kompetencije koje se stječu: Naučiti studente uporabi i implementiranju jednostavnih i složenijih struktura podataka i algoritama. Pokazati utjecaj strukture podataka na izvedbu i brzinu algoritma.
Preduvjeti za upis: Nema

Sadržaj

 • Tipovi i strukture podataka
 • Operacije nad podacima
 • Pogreške i vrste pogrešaka
 • Interpolacija
 • Rješavanje sustava linearnih jednadžbi
 • Rješavanje nelinearnih jednadžbi
 • Problemi najmanjih kvadrata
 • Nelinearni problem najmanjih kvadrata – Gauss-Newtonova metoda
 • Matematički modeli
 • Matematičko programiranje
 • Linearno programiranje
 • Cjelobrojno programiranje
 • 0-1 programiranje
 • Višekriterijalno programiranje
 • Nelinearno programiranje

Vrednovanje znanja

Kolokviji i domaće zadaće
Pišu se dva kolokvija, a domaće zadaće vezane su uz cjelokupno gradivo kolegija. Pismenog dijela ispita oslobođen je student koji je pozitivno ocijenjen iz oba kolokvija.

Pismeni ispit
Pismeni ispit sastoji se od pitanja i zadataka koja pokrivaju cjelokupno gradivo.

Usmeni ispit
Usmeni ispit je obavezan za sve studente.

Na ispitu se, u ovisnosti od sudjelovanja i zalaganja na predavanjima i vježbama, broja bodova ostvarenih na kolokvijima ili pismenom dijelu ispita te znanju pokazanom na usmenom dijelu ispita, konačna ocjena formira na sljedeći način:

 • Sudjelovanje i zalaganje na predavanjima i vježbama: 20 %.
 • Uspješno položeni kolokviji ili pismeni dio ispita: 50 %.
 • Usmeni dio ispita: 30 %.

Literatura

Preporučena literatura

 1. D. Barković, Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet, Osijek, 2001.
 2. A. Björck, Numerical Methods for Least Squares Problems, SIAM, Philadelphia, 1996.

Dopunska literatura

 1. Scitovski, R.: Numerička matematika, Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2000.
 2. Scitovski, R.: Problemi najmanjih kvadrata. Financijska matematika, Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Osijek, 1993.
 3. Wolfram, S.: The Mathematica Book, Wolfram Media, Champaign, 1999.