Nastavni program

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Uvod u spektroskopiju

Kod: F130

Vrsta: Teorijski i praktični

 • Predavanja: 30
 • Seminari: 15
 • Vježbe: 15

Razina: Temeljni kolegij

ECTS: 5

 • - 30+15+15 sati nastave 0.5 ECTS
 • izrađen seminar (putem laboratorijskih vježbi) 1.5 ECTS
 • položen pismeni dio (na redovnim rokovima) 1 ECTS
 • položen usmeni dio (na redovnim rokovima) 2.0 ECTS

Nastavnik: doc.dr.sc. Igor Lukačević

Kompetencije koje se stječu:
- steći osnovna znanja iz područja moderne optike i spektroskopije
- uočiti mnogobrojne primjene spektroskopskih metoda
- znati nabrojati prednosti i nedostatke spektroskopskih metoda
- biti sposobni ocjeniti najprikladniju spektroskopsku metoda za određeni problem

Ishodi učenja:
- staviti u odnos vlastito trenutno znanje iz optike s najnovijim postignućima iz tog područja
- revidirati vlastito znanje iz područja optike
- objasniti nastajanje linijskih i neprekidnih spektara
- objasniti načelni rad LED dioda, fotonaponskih ćelija, te fotoelektričnih detektora
- nabrojati i definirati osnovne pojmove spektroskopije
- definirati vrste spektroskopija
- objasniti molekulske spektroskopije, infracrvenu i raman spektroskopiju i elektronsku spektroskopiju
- usporediti prednosti i nedostatke pojedinih spektroskopija po područjima upotrebe
- objasniti primjenu spektroskopije kao izvor informacija o građi materije
- primijeniti osnovne vrste spektroskopija u analizi svojstava materijala

Preduvjeti za upis: Uvod u kvantnu mehaniku

Sadržaj

Ponavljanje klasične optike i uvod u modernu optiku. Elementi spektroskopskih sustava. Razumijevanje boje materijala (slučaj rubina). Klasifikacija spektroskopskih metoda, te njihova opća svojstva i primjene. Atomska apsorpcijska spektroskopija. Atomska emisijska spektroskopija: LIBS, XRF, PIXE. Mikrovalna (rotacijska) spektroskopija. Infracrvena (vibracijska) spektroskopija. Ramanova spektroskopija. Spektroskopija kao izvor informacija o građi materije.

Vrednovanje znanja

Uvjet za potpis je prisustvovanje nastavi, te održan seminar (15 minuta uz prezentaciju) iz specifičnog problema obrađenog u laboratoriju. Pismeni ispit iz numeričkih vježbi na kraju semestra unutar službenih rokova. Usmeni ispit iz teorije na kraju semestra unutar službenih rokova.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (teorija), numeričke vježbe i seminarski radovi iz praktičnog laboratorija

Literatura

Preporučena literatura

  1. C.M. Banwell, E.M. McCash, Fundamentals of molecular spectroscopy, McGraw-Hill, London, 1994.
  2. M. Paić, Osnove fizike IV: svjetlost, holografija, laseri, Liber, Zagreb, 1983.
  3. V. Henč-Bartolić, P. Kulišić, Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

   Dopunska literatura

    1. H.G.M. Edwards, J.M. Chalmers, Raman spectroscopy in archaeology and art history, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2005.
    2. Y.I. Posudin, Practical spectroscopy in agriculture and food science, Science Publishers, Enfield, 2007.
    3. W.S. Taft, J. Mayer, The Science of Paintings, Springer, New York, 2000.
    4. S. Hooker, C. Webb, Laser Physics, Oxford University Press, New York, 2010.